Artikel 1: Algemeen

 1. De voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen MotoXshop en de consument waarop MotoXshop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door MotoXshop en consument schriftelijk zijn overeengekomen
 3. De prijzen genoemd op de website van MotoXshop, www.Motocrossshop.nl, zijn inclusief 21 % BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2: Leveringen

 1. Komen consument en MotoXshop bezorging overeen, dan geschiedt de bezorging van de aankopen tegen de vooraf door MotoXshop vastgestelde garantie- en leveringsvoorwaarden.
 2. Levering vindt plaats na betaling (Ideal, Bancontact/Mister Cash, PayPal, Credit Card, Apple Pay of Google Pay) Indien er via de webshop wordt besteld en betaald, wordt er € 8,55 verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten voor België  bedragen € 11,95 en vereisen altijd een handtekening voor ontvangst.
 3. MotoXshop behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Dit wordt door MotoXshop vooraf schriftelijk gemeld.
 4. Indien is overeengekomen dat de levering van artikelen in fasen zal worden uitgevoerd, brengt MotoXshop de verzendkosten hetzelfde aantal malen als het aantal fasen van levering in rekening
 5. De levertijd van een artikel of zending is circa 1 - 3 werkdagen. Tenzij het bestelde product bij de leverancier / importeur niet voorradig is. Deze levertijd is indicatief, maar is nimmer de fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn zonder enige vorm van contact van MotoXshop naar consument dient de consument MotoXshop schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst MotoXshop gegevens behoeft van de consument, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan MotoXshop ter beschikking heeft gesteld en de betaling is voldaan.
 7. Levering vindt plaats vanuit het magazijn van MotoXshop, mits het artikel op voorraad is. Anders wordt het product vanuit de importeur naar het magazijn van MotoXshop aangevuld.
 8. Levering wordt te allen tijde in één zending en/of verpakking gedaan , tenzij er producten later nageleverd worden, als dit door MotoXshop aan de klant is gecommuniceerd i.v.m. langere wachttijden en/of tijdelijk onvoldoende voorraad.
 9. MotoXshop blijft eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de volledige verkoopprijs is voldaan.
 10. Gekochte artikelen dienen door de consument verplicht afgenomen te worden op het moment waarop deze hem / haar ter beschikking staan, of aan hem ter hand worden gesteld.
 11. Weigering van de afname van het artikel of nalatig zijn met het verstrekken van informatie of instructies door de consument, noodzakelijk voor de levering, brengen administratie- (€ 10,-), opslag- (€ 5,-) en verzendkosten (kosten voor toe- en retourzending) met zich mee. Weigering van bestelde producten brengen kosten met zich mee, tegen 30% waardoor de consument maximaal 70% van het betaalde bedrag terug kan ontvangen bij bestedingen boven de € 100,-
 12. Publicatie van producten op Motocrossshop.nl is geen garantie dat de betreffende producten ook daadwerkelijk altijd geleverd kunnen worden, omdat producten intussen uitverkocht zouden kunnen raken. Indien een product niet leverbaar blijkt te zijn, worden eventueel al voldane betalingen ter zake geheel gerestitueerd. Tevens dient MotoXshop de consument hierover te berichten. 
 13. Bestelde producten, met uitzondering van kleding, kunnen geruild worden. Deze producten moeten uiterlijk zeven dagen na levering geretourneerd zijn aan MotoXshop in de originele verpakking zonder beschadigingen. Hiervoor wordt een vergoeding gerekend van 10 % van de verkoopprijs van het te ruilen artikel, met een minimum van € 5,- per artikel. Eventuele transportkosten zijn in dit geval geheel voor rekening van de consument.
 14. Indien er onderzoekskosten zijn gemaakt d.m.v. reparatie die niet hebben geleid tot het geheel repareren van het product, dient de consument deze kosten te vergoeden en is dit risico niet van toepassing op MotoXshop
 15. Ontbinding van de overeenkomst kan door MotoXshop plaatsvinden, indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt of MotoXshop door overmacht onder welke omstandigheden dan ook niet in staat is het artikel te leveren.
 16. Retourzendingen dienen altijd vooraf schriftelijk aan MotoXshop te worden gemeld. Bij onvoldoende frankering of zonder schriftelijke melding aan MotoXshop zal de retourzending worden geweigerd.
 17. Geplaatste bestellingen verlaten ons magazijn niet eerder dan dat de betaling is bijgeschreven, de orderstatus is gewijzigd in succesvolle transactie en de klant is gemaild over de status.
 18. De voorraad per product, in de webshop getoond, is indicatief i.v.m. de fluctuerende aantallen vanuit het magazijn. Hierdoor kan het voorkomen dat u nadat uw bestelling is geplaatst een reactie krijgt met de mededeling dat uw product niet meer beschikbaar blijkt te zijn in de door u gekozen kleur , maat of type.
 19. De door u aangeleverde artikelnummers uit de PartsFinder /  FischeFinder / SparePartsFinder kunnen als product in geen enkel geval retour gezonden worden. MotoXshop is niet verantwoordelijk voor foutief bestelde en/of niet passende artikelen en/of verkeerde invoer van gegevens.
 20. MotoXshop-pakketten worden bezorgd door PostNL en leveren van maandag t/m zaterdag op het door de klant opgegeven adres. Bij geen gehoor wordt het pakket bij de buren bezorgd. Als het pakket niet bij de klant óf bij de buren bezorgd kan worden, dan bezorgt PostNL de eerstvolgende werkdag opnieuw tussen 8:30u en 21:30u ( op zaterdag tussen 8:30u en 18:00u). Is er bij de tweede bezorgpoging weer niemand thuis en kan er opnieuw niet bij de buren bezorgd worden, dan heeft de klant 3 weken de tijd om het pakket bij het dichtstbijzijnde PostNL-postkantoor af te halen. De klant treft hiervan een schrijven van PostNL in de brievenbus.
 21. MotoXshop heeft de mogelijkheid om naar 29 EU landen ( en buiten de EU ) te verzenden . Tijdens het afrekenen van de bestelling worden automatisch de verzendkosten berekend naar welk land verzonden moet worden.
 22. 22.  Verzendtraject bedraagt onder normale omstandigheden:
 • Nederland , België (1-3 werkdagen)
 • Bulgarije (4-6 werkdagen)
 • Denemarken (excl. Faeroer Eilanden en Groenland) (4-6 werkdagen)
 • Duitsland (2 werkdagen)
 • Estland (5 werkdagen)
 • Finland (4-5 werkdagen)
 • Frankrijk (incl. Monaco en Corsica; excl. Andorra en overzeese gebieden) (2-3 werkdagen)
 • Groot-Brittannië (incl. Noord-Ierland, excl. Gibraltar en Kanaaleilanden) (2-3 werkdagen)
 • Ierland (3-4 werkdagen)
 • Hongarije (3-5 werkdagen)
 • Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad) (3-6 werkdagen)
 • Letland (4-5 werkdagen)
 • Litouwen (4-5 werkdagen)
 • Luxemburg (2 werkdagen)
 • Oostenrijk (3-4 werkdagen)
 • Polen (3-5 werkdagen)
 • Portugal (incl. Azoren en Madeira) (3-5 werkdagen)
 • Roemenië (4-5 werkdagen)
 • Slovenië (4-5 werkdagen)
 • Slowakije (3-5 werkdagen)
 • Spanje (incl. Balearen; excl. Canarische Eilanden) (3-5 werkdagen)
 • Tsjechië (3-5 werkdagen)
 • Zweden (2-4 werkdagen)

Artikel 3: Garantie

 1. MotoXshop staat ervoor garant dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en zijn vrij van welke gebreken dan ook.
 2. De garantietermijnen en -voorwaarden zijn gelijk aan die van de fabriek van het betreffende product.
 3. De garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar van het artikel voor een periode van een half jaar.
 4. MotoXshop levert producten aan de consument die MotoXshop van haar toeleverancier heeft verkregen. MotoXshop kan nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de consument gehouden worden dan waarop MotoXshop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Dit geldt ook wanneer zonder schriftelijke toestemming van MotoXshop de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel. Eveneens vervalt de garantie als de consument of derden het artikel hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
 6. Indien het artikel anders dan in de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt / gemonteerd of bij het afdraaien van bouten en moeren of andere delen, kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt.
 7. Op artikelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals kettingen, tandwielen, binnenbanden, buitenbanden, remblokjes, spaken, pedalen, zadels, etc., is een beperkte garantie van kracht. Deze artikelen komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel, zal de mening van onze leverancier bepalend zijn.
 8. Artikelen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen door MotoXshop worden gerepareerd of vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de consument; deze gebreken dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk of per email aan MotoXshop gemeld te worden om hiervoor in aanmerking te komen.
 9. Indien sterk afwijkende garantievoorwaarden gelden, worden deze door de fabrikant vermeld bij de productomschrijving.
 10. MotoXshop verschaft de consument een schriftelijk aankoopbewijs, deze dient tevens als “garantiebewijs”.

Artikel 4: Betalingen

 1. Betaling geschiedt via Ideal, Bancontact/Mister Cash, PayPal, Credit Card, Apple Pay of Google Pay.
 2. Indien er betaling plaats vindt via bank of giro (vooruitbetaling Ideal of Paypal) worden artikelen pas verzonden nadat de betaling is bijgeschreven op rekeningnummer van MotoXshop

Artikel 5: Prijswijzigingen

 1. MotoXshop is gerechtigd te allen tijde de prijzen van producten te wijzigen.
 2. Prijswijzigingen zullen niet verwerkt worden in nog openstaande bestellingen.
 3. MotoXshop is gerechtigd foutief gepresenteerde prijzen in de webshop achteraf te wijzigen, ook als deze hoger zijn dan in eerste instantie was vermeld.

Artikel 6: Reclames

 1. Indien een artikel niet voldoet aan de eisen die de consument van het artikel mag verwachten, dient hij / zij dit schriftelijk binnen 5 werkdagen aan MotoXshop te melden. Zowel het artikel als het aankoop- c.q. garantiebewijs dienen bij retourzending te worden overhandigd.
 2. MotoXshop is na verloop van de garantietermijn gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en/of voorrijkosten in rekening te brengen.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment waarop deze aan consument worden geleverd; hierbij is het moment van aflevering van de pakketdienst leidend.

Artikel 7: Offertes

 1. MotoXshop kan aan de consument aanbiedingen en offertes doen.
 2. Indien de consument deze aanbieding en/of offerte aanvaardt, dient hij dit binnen 5 werkdagen schriftelijk aan MotoXshop te melden. Na deze termijn komt de offerte te vervallen.
 3. MotoXshop kan niet aan zijn offertes worden gehouden, indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen.
 5. Alle offertes zijn vrijblijvend.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Indien door MotoXshop geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van MotoXshop jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Artikel 3 "Garanties" is geregeld.
 2. Indien de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van MotoXshop beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de verkoopprijs.
 3. MotoXshop is onverminderd het bovenstaande niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 4. MotoXshop is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiend uit de levering of het gebruik van de geleverde artikelen. Eveneens geldt dit als producten niet voldoen aan de specificaties.
 5. De consument dient te allen tijde zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een verzekeringsdekking, nadat het object het pand aan Honderdland 173, 2676 LT te Maasdijk heeft verlaten. MotoXshop is nimmer aansprakelijk voor het ontbreken van een verzekering op het desbetreffende object.
 6. Schade veroorzaakt tijdens wedstrijden en/of behendigheidsritten vallen nimmer onder de aansprakelijkheid van MotoXshop.
 7. Bij het bestellen van goederen uit landen buiten de Europese Unie, via internet, kan het zijn dat omzetbelasting en/of douanerechten moeten worden betaald. Omzetbelasting moet worden betaald als de waarde van de goederen € 22,00 of hoger is. Is de waarde hoger dan € 150,00 dan moeten ook nog douanerechten worden betaald. MotoXshop is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk bij mogelijke douanekosten en/of belastingen.

Artikel 9: Wijziging van de voorwaarden

 1. MotoXshop behoudt zich het recht voor om voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Artikel 10: Overigen:

 1. Alle door MotoXshop eventuele verstrekte informatie is uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt. Dit mag niet door de consument zonder voorafgaande toestemming van MotoXshop worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gesteld.
 2. Op elke overeenkomst tussen MotoXshop en de consument is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle prijzen en offertes van MotoXshop zijn onder voorbehoud van type-, schrijf- en drukfouten en kunnen achteraf door MotoXshop bijgesteld worden.
 4. Bestellingen per fax, brief of e-mail worden door MotoXshop gezien als een schriftelijke overeenkomst en zullen als zodanig verwerkt worden.